society and politics
Тrans-European Debates for the European Parliament
Тrans-European Debates for the European Parliament
February 2018 – ongoing
Trans-European Debates on the European Parliament (TEDEP) is a Red House project in partnership with the youth organization Bulgarian Debate Association, the European Time to Talk debate network, the Belgian debating organization Deburen and the Serbian Center for Cultural Decontamination. Important EU topics will be debated in a variety of contexts within the project and will include a variety of perspectives – from regional youth debates to national and trans-European ones.

The project is implemented with the support of the European Parliament (EP). The EP is not responsible for the theses, comments and opinions expressed during the events.
Financial support
Еuropean Parliament
Events
Trans-European Debates for the European Parliament (TEDEP):
Shared Economy as a Form of Alternative Employment

student debate and lecture | 11 Febr. | Sunday | 13:30
Thracian University, Stara Zagora | Free entrance
Trans-European Debates for the European Parliament (TEDEP):
Shared Economy as a Form of Alternative Employment
student debate and lecture | 11 Febr. | Sunday | 13:30
Thracian University, Stara Zagora | Free entrance

Can shared economy provide alternative employment for European citizens, or is it a threat to regular business? This topic will be debated by students from the debate clubs in Stara Zagora. The debate will open with a lecture by Todor Yalamov, associate professor at the Faculty of Economics, Sofia University "St. Kliment Ohridski".

In 2016, the European Commission declared its support for the so-called "economy of co-operation." It advised Member States not to forbid or hinder it with over-regulation. "The next economic miracle in Europe can be born in the context of shared economy. Our role is to encourage regulations that help the development of new business models while protecting consumers and guaranteeing fair taxation and working conditions," said Commission Vice-President Ikari Katyanen. In 2017, however, the European Court of Justice ruled that Uber's car reservation service is in the transport sector and therefore EU countries can regulate the conditions for its provision. The Court stated that, as follows from EU legislation , Member States must regulate the conditions under which such services are provided, in accordance with the general rules of the Treaty on the Functioning of the EU, so that the question of shared economy is once again at a crossroads. Student debaters will counterpose the main arguments for and against the development of shared economy in the European Union.

The debate is part of the TEDEP (Trans-European Debates on the European Parliament) project, which is supported by the European Parliament (EP). The EP is not responsible for the theses, comments and opinions expressed during the event.

About the lecturer

Todor Yalamov is the author of the Information and Communication Technologies (ICT) chapter in the Annual Report "Innovations.BG" of the Applied Research and Communications Foundation. He explores the use and impact of ICT on business, teaches e-business at Sofia University and has experience in supporting business incubators and entrepreneurship in Eastern Europe and Central Asia.

About the project
TEDEP (Trans-European Debates on the European Parliament) is a Red House project in partnership with the youth Debates Association, the European Time to Talk debate network, the Belgian debating organization Deburen and the Serbian Centre for Cultural Decontamination. Important EU topics will be debated in a variety of contexts within the project, whic include a variety of perspectives - from regional youth debates to national and trans-European ones. The project is implemented with the support of the European Parliament (EP). The EP is not responsible for the theses, comments and opinions expressed during the events.

About the Debate Association
The Debate Association is a non-governmental organization working for the development and popularization of debates among young people in Bulgaria. Its activities reach over 700 young people annually who participate in training, as well as national and international debate tournaments.
Трансевропейски дебати за Европейския парламент представя:
Споделената икономика като форма на алтернативна заетост
студентски дебат и лекция | 11 февр. | неделя | 16:00
Тракийски университет, Стара Загора | Вход свободен

Може ли споделената икономика да осигури алтернативна заетост за европейските граждани, или е заплаха за регулирания бизнес? На тази тема ще дебатират учениците от дебатни клубове в Стара Загора. Дебатът ще бъде открит с лекция на Тодор Ялъмов, доцент в Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

През 2016 Европейската комисия се обяви в подкрепа на т.нар. „икономика на сътрудничеството". Тя посъветва държавите членки да не я забраняват, нито да ѝ пречат с прекалена регулация. „Следващото икономическо чудо в Европа може да се роди в контекста на икономиката на споделянето. Нашата роля е да насърчаваме регулаторна среда, която позволява развитието на нови бизнес модели, като в същото време защитава потребителите и гарантира справедливо данъчно облагане и условия на труд", каза заместник-председателят на Комисията Ирки Катайнен. През 2017 обаче Съдът на ЕС реши, че услугата за резервиране на автомобили с шофьор „Юбер" (Uber) е в сферата на транспорта и следователно страните от Европейския съюз могат да регулират условията за предоставянето. Съдът заяви, че както следва от законодателството в ЕС, държавите членки трябва да регулират условията, според които се предоставят подобни услуги, в съгласие с общите правила на договора за функциониране в ЕС. Така въпросът за споделената икономика отново беше поставен на кръстопът. Студентите дебатьори ще противопоставят един на друг основните аргументи за и против развитието на споделената икономика в Европейския съюз.

Дебатът е част от проекта ТEDEP (Трансевропейски дебати за Европейския парламент), който се осъществява с подкрепата на Европейския парламент (ЕП). EП не носи отговорност за изказаните по време на събитието тези, коментари и мнения.

За лектора
Тодор Ялъмов е автор на главата за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в годишния доклад „Иновации.БГ" на Фондация „Приложни изследвания и комуникации", изследва използването и влиянието на ИКТ в бизнеса, преподава е-бизнес в Софийския университет и има опит в подпомагането на бизнес инкубатори и предприемачеството в Източна Европа и Централна Азия.

За проекта
ТEDEP (Трансевропейски дебати за ЕП) е проект на Червената къща в партньорство с младежката асоциация „Дебати", Европейската мрежа на къщи за дебат Time to Talk, белгийската дебатна организация Deburen и сръбската Center for Cultural Decontamination. В рамките на проекта се дебатират важни европейски теми в различен контекст, включвайки разнообразие от гледни точки – от регионални младежки дебати, през национални до трансевропейски. Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския парламент (ЕП). EП не носи отговорност за изказаните по време на събитието тези, коментари и мнения.

За Асоциация „Дебати"
Асоциация „Дебати" е неправителствена организация, която работи за развитието и популяризирането на дебатите сред младите хора в България. Дейността ӣ достига до повече от 700 младежи годишно, които участват в обучения и състезания по дебати на национално и международно ниво.
Made on
Tilda